ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury "PEGAZ" w Pieckach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” w Pieckach

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XX/123/20
RADY GMINY PIECKI
z dnia 4 maja 2020 r.
 
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PEGAZ” w Pieckach
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 11 ust. 1 Statutu Gminy Piecki (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5324) oraz art. 9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) – Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PEGAZ” w Pieckach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/109/00 Rady Gminy Piecki z dnia 19 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu instytucji upowszechniania kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz 
 
Załącznik
do uchwały XX/123/20
Rady Gminy Piecki
z dnia 4 maja 2020 r.
 
 
STATUT Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” w Pieckach
 
I. Nazwa, teren działania i siedziba
 
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach, zwany dalej „GOK” jest gminną, samorządową instytucją kultury.
2. W strukturę GOK wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna im. Ernsta Wiecherta w Pieckach wraz z Filią w Nawiadach.
§ 2. GOK działa na podstawie przepisów prawa, w tym:
 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.),
 3. uchwały Nr X/45/76 Gminnej Rady Narodowej w Pieckach z dnia 28 stycznia 1976 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Pieckach i ustalenia jego regulaminu;
 4. niniejszego statutu.
§ 3. 1. Organizatorem GOK jest Gmina Piecki.
2. GOK posiada osobowość prawną.
3. GOK posługuje się oznaczeniem graficznym - zgodnie z „Księgą Znaku” stanowiącą załącznik do niniejszego Statutu.
§ 4. 1. Siedzibą GOK jest miejscowość Piecki.
2. GOK działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
§ 5. 1. GOK otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy Piecki.
2. GOK może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w ramach posiadanych środków finansowych.
 
II. Przedmiot i zakres działalności
§ 6. Do podstawowych zadań GOK należy m. in.:
 1. rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy oraz ich zaspokajanie;
 2. przygotowanie mieszkańców Gminy do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych;
 3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;
 5. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego gminy, regionu, Polski i innych narodów;
 6. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki;
 7. inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, jednostkami pomocniczymi Gminy oraz innymi placówkami kultury;
 8. działalność biblioteczna;
 9. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa;
 10. działalność muzealnicza;
 11. wspieranie grup wykluczonych społecznie;
 12. kreowanie kalendarza imprez.
§ 7. Realizując podstawowe zadania GOK:
 1. organizuje imprezy artystyczne i rozrywkowe,
 2. inicjuje i udziela pomocy zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 3. podejmuje przedsięwzięcia edukacyjne, oświatowe i profilaktyczne,
 4. organizuje wystawy, przeglądy i inne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
 5. inspiruje, promuje oraz wspiera działalność literacką, artystyczną i inne formy twórczości mieszkańców Gminy,
 6. organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, instruktarze, pomoc metodyczną i inne formy kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki,
 7. prowadzi galerię artystyczną,
 8. prowadzi pracownie edukacji kulturalnej, zespoły i koła zainteresowań, w szczególności:
a) muzyczne i wokalno-muzyczne,
b) nauki gry na instrumentach muzycznych,
c) teatralne,
d) taneczne,
e) plastyczne,
 1. współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 2. prowadzi działalność promocyjno-informacyjną.
 
§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki Gminnej należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 2. obsługa czytelników – udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczenia międzybibliotecznego,
 3. inicjowanie aktywnych form czytelnictwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 4. współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie oraz Biblioteką Powiatową w Mrągowie, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych w społeczności Gminy Piecki.
 
§ 9. GOK prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe realizacji podstawowych zadań.
 
§ 10. 1. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności:
 
 1. usługi kserograficzne,
 2. usługi reklamowe,
 3. wynajem pomieszczeń i obiektów,
 4. usługi o charakterze technicznym (realizacja oraz wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, namiotów, mebli, sprzętu audio-video, systemów ekspozycyjnych),
 5. usługi gastronomiczne,
 6. organizację koncertów, spektakli, widowisk, wystaw, szkoleń, spotkań okolicznościowych,
 7. sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.
 8. działalność kinową.
 9. wypożyczalnię kostiumów.
2. Ceny świadczonych usług przez GOK ustala Dyrektor w formie zarządzenia lub w formie umów zawieranych z podmiotami trzecimi.
 
III. Organizacja i zarządzanie
 
§ 11. 1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora GOK powołuje Wójt Gminy Piecki na zasadach i w trybie określonym art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 13. Dyrektor GOK jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
§ 14. 1. Organem doradczym GOK jest Społeczna Rada Programowa.
2. Społeczna Rada Programowa uczestniczy w programowaniu działalności kulturalno-wychowawczej GOK.
3. Społeczna Rada Programowa działa w interesie użytkowników i pracowników GOK.
4. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą:
 1. jeden przedstawiciel Rady Gminy,
 2. przedstawiciele instytucji i organizacji trwale związanych z działalnością GOK,
 3. jeden pracownik GOK.
5. Do zadań Społecznej Rady Programowej należy w szczególności:
a) wsparcie przy ustaleniu i opiniowaniu podstawowych kierunków działalności GOK,
b) pomoc w organizowaniu Rocznego Programu Działania i sprawozdania z działalności,
c) przedkładanie Radzie Gminy opinii i wniosków dotyczących realizacji zadań w dziedzinie kultury.
 1. Członków Rady powołuje Wójt Gminy Piecki na wniosek Dyrektora GOK spośród wyznaczonych, chętnych osób dysponujących wiedzą z zakresu kultury a w szczególności przedstawicieli instytucji współpracujących i trwale związanych z działalnością GOK oraz jednego przedstawiciela Rady Gminy i pracownika GOK.
 2. Regulamin Społecznej Rady Programowej nadaje Dyrektor GOK.
IV. Gospodarka finansowa i majątkowa GOK
 
§ 15. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 16. 1. Działalność GOK jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej z budżetu Gminy Piecki oraz darowizn, subwencji, zapisów, programów krajowych i innych dochodów, w tym pozyskiwanych z Unii Europejskiej.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Piecki, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej z budżetu Gminy.
3. Dyrektor GOK składa Wójtowi Gminy Piecki sprawozdanie finansowe roczne w terminie do 31 stycznia za rok ubiegły w formie opisowej z uwzględnionym wydatkowaniem, opisem imprez oraz liczbą uczestników.
 
V. Postanowienia końcowe
 
§ 17. 1. Statut nadaje Rada Gminy Piecki.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
3. Połączenie, podział lub likwidacja GOK może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 18. 1. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2. GOK może używać pieczęci okrągłej z oznaczeniem graficznym, o którym mowa w § 3 ust. 3.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Witkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-18 11:05:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-18 11:10:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18 11:10:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »